آدرس: شیراز، ابتدای بیست متری سینما سعدی، نرسیده به چهارراه هدایت