لیست پزشکی شیراز رتبه

leila

29 December 2020

لیست پزشکی شیراز رتبه


لیست پزشکی شیراز رتبه

سلام بر شما همراهان گرامی سایت سیتی بین. قصد داریم اطلاعات مفیدی در خصوص  لیست پزشکی شیراز رتبه را در اختیار شما قرار دهیم.

پزشکی شیراز رتبه

دانشگاه شیراز، که پیش‌تر با عنوان دانشگاه پهلوی شناخته می‌شد، یک دانشگاه دولتی و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در شیراز واقع شده‌است و از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ایران است که در سال ۱۳۲۵ خورشیدی تأسیس گردید. در جدیدترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های ایران بر اساس بازده علمی، دانشگاه شیراز جزء سه دانشگاه برتر پژوهش‌محور کشور است و یکی از ۵ دانشگاه مادر در رشته‌های مهندسی به‌شمار می‌آید. در اولین گزارش رتبه‌بندی دانشگاه‌های دولتی و تقریباً بین ۷۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی، دانشگاه شیراز به عنوان سطح یک رتبه‌بندی شده‌است.[۶]https://shizyab.ir/wp-content/uploads/2020/03/1.gifاگر دوست دارید شما یا کسب و کارتان، مثل: لیست پزشکی شیراز رتبه در گوگل و اینترنت دیده شود.

اینجا کلیک کنید.گلپزشکی شیراز رتبه

میانگین تراز کانونی گروه رتبه کشوری رتبه در سهمیه سهمیه در منطقه جنسیت شهر رشته قبولی
7699 نظام جدید 3 3 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7678 نظام جدید 7 7 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7454 نظام قدیم 16 10 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7867 نظام جدید 41 17 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7606 نظام جدید 90 32 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7356 نظام جدید 145 52 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7716 نظام جدید 158 59 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7387 نظام جدید 165 62 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7606 نظام جدید 199 76 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7401 نظام جدید 208 82 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7253 نظام جدید 221 85 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7499 نظام جدید 251 99 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

پزشکی شیراز رتبه چند میخواد

7339 نظام جدید 268 105 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7417 نظام جدید 335 131 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7264 نظام جدید 400 152 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
6942 نظام جدید 425 163 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
7324 نظام جدید 434 166 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7150 نظام جدید 436 167 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7299 نظام جدید 444 171 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
6960 نظام جدید 515 189 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7019 نظام جدید 549 202 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7285 نظام جدید 622 227 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7223 نظام جدید 643 233 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
بیشتر بدان  مرکز خرید مزدا 3 شیراز

پزشکی دانشگاه شیراز رتبه

7117 نظام قدیم 660 243 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7097 نظام جدید 769 285 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
6834 نظام جدید 788 293 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
6569 نظام قدیم 802 297 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
6983 نظام قدیم 804 298 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7021 نظام جدید 877 320 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7320 نظام جدید 972 353 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6955 نظام جدید 1007 371 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7073 نظام جدید 1070 390 منطقه 1 دختر تهران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6764 نظام جدید 1079 394 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6962 نظام جدید 1091 398 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7533 نظام قدیم 1101 400 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7215 نظام جدید 1108 402 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

دندانپزشکی شیراز رتبه

6346 نظام جدید 1108 402 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
7098 نظام جدید 1402 507 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
6314 نظام جدید 1689 589 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
6854 نظام جدید 2006 706 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
6589 نظام قدیم 2018 709 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
6589 نظام قدیم 2025 711 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
6765 نظام جدید 2289 791 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
6590 نظام جدید 2655 907 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
6786 نظام جدید 2788 943 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

علوم پزشکی شیراز رتبه

6755 نظام جدید 3040 1013 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
6565 نظام قدیم 3060 1024 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
6648 نظام قدیم 3211 1071 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
6090 نظام قدیم 3427 1135 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
6743 نظام جدید 3550 1169 منطقه 1 دختر اصفهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
6683 نظام جدید 4993 1607 منطقه 1 دختر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس
5948 نظام جدید 8933 2757 منطقه 1 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس
7333 نظام جدید 364 180 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7313 نظام جدید 491 245 منطقه 2 پسر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7189 نظام جدید 554 272 منطقه 2 پسر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6948 نظام قدیم 633 313 منطقه 2 پسر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7097 نظام جدید 658 323 منطقه 2 پسر كرمان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
بیشتر بدان  لیست آموزش رزین در شیراز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه قبولی

7266 نظام جدید 715 350 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7031 نظام جدید 721 351 منطقه 2 پسر مهريز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
6960 نظام جدید 725 353 منطقه 2 دختر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
6700 نظام جدید 777 371 منطقه 2 پسر بابل پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
6962 نظام جدید 783 375 منطقه 2 پسر رفسنجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7106 نظام قدیم 791 379 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
6782 نظام جدید 815 395 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7168 نظام جدید 834 404 منطقه 2 دختر خرم آباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6870 نظام جدید 893 433 منطقه 2 پسر بهشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6458 نظام قدیم 928 448 منطقه 2 پسر كرمانشاه پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7093 نظام قدیم 979 477 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7176 نظام جدید 999 483 منطقه 2 پسر يزد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6718 نظام جدید 1044 507 منطقه 2 دختر بهبهان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه

6914 نظام جدید 1048 510 منطقه 2 دختر بوشهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
7102 نظام جدید 1061 519 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6965 نظام جدید 1101 538 منطقه 2 دختر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7119 نظام جدید 1118 548 منطقه 2 پسر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7206 نظام جدید 1124 551 منطقه 2 پسر قائم شهر پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7017 نظام جدید 1129 554 منطقه 2 دختر قزوين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7028 نظام جدید 1133 556 منطقه 2 دختر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول
6933 نظام جدید 1133 556 منطقه 2 دختر سيرجان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6907 نظام جدید 1176 575 منطقه 2 پسر آباده پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6792 نظام جدید 1929 933 منطقه 2 پسر اهواز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
6325 نظام جدید 3167 1496 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول
7088 نظام جدید 4332 2012 منطقه 2 پسر رشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
بیشتر بدان  دارالترجمه کاخ

دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه بندی

6868 نظام جدید 1101 163 منطقه 3 دختر شهربابك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7185 نظام جدید 1164 170 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6971 نظام جدید 1164 170 منطقه 3 پسر آبادان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7050 نظام قدیم 1236 184 منطقه 3 دختر زرين دشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7026 نظام قدیم 1248 188 منطقه 3 دختر گچساران پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6663 نظام قدیم 1360 209 منطقه 3 دختر بستك پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6254 نظام جدید 1360 209 منطقه 3 پسر استهبان پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6736 نظام قدیم 1379 213 منطقه 3 پسر فسا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6858 نظام جدید 1466 234 منطقه 3 پسر داراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6944 نظام قدیم 1480 238 منطقه 3 دختر فيروزآباد پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
7097 نظام جدید 1488 240 منطقه 3 پسر نورآباد ممسني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم
6912 نظام جدید 2199 383 منطقه 3 پسر ياسوج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

رتبه پزشکی شیراز ۹۸

6467 نظام جدید 4937 1046 منطقه 3 دختر فسا پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
6180 نظام قدیم 5941 1315 منطقه 3 پسر شيراز پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
6204 نظام قدیم 5953 1319 منطقه 3 پسر خورموج پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
6586 نظام قدیم 6306 1405 منطقه 3 دختر مرودشت پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم
6322 نظام جدید 6857 1548 منطقه 3 دختر داراب پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس
6102 نظام جدید 8299 1931 منطقه 3 دختر قير و كارزين پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي فارس

 

مطالب بیشتر:

 


0 نظر

آموزشی
برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در اینترنت بیشتر دیده شو
هزینه آموزش اسب سواری در شیراز x بخوانید...