هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی (7p) بر افزایش ارزش ویژه برند